Ministr zemědělství: Spotřebitelé nyní najdou na obalu i výživové údaje o potravinách

8. prosince 2016

Tisková zpráva – Od 13. prosince vstupuje v platnost povinnost pro výrobce informovat na obalu o výživových hodnotách potraviny. Zákazníci se tak nově budou moci o nákupu rozhodovat například podle energetické hodnoty, množství tuků, soli nebo cukru.

Změna letošní sazby na dojnice

8. prosince 2016

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dodatečně upravilo sazbu v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci pro sektor dojnic na rok 2016, a to na částku 3 679,92 koruny na velkou dobytčí jednotku (VDJ).

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

7. prosince 2016

Projekt Spolku pro obnovu venkova ČR, podpořený z OP Zaměstnanost (prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná
správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. Při řešení projektu bude kladen důraz
na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního a společenského života na venkově a na podporu
hodnot a dědictví venkova. V obcích zapojených do projektu budou zpracovány programy rozvoje obce
(PRO). PRO budou zpracovány dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU. Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje venkova.

Spolupráce státu, veřejného a soukromého sektoru včetně chytrých technologií by mohla pomoci obcím, kde ubývá služeb a kamenných poboček

7. prosince 2016

Do oblastí, kde vymizí tržní nabídka určitých služeb, by měl více investovat stát. Měl by pro ně vytvořit stabilní systém podpory. Aby se tyto části České republiky nevylidňovaly a lidé měli k dispozici služby, které potřebují. Zásadní roli přitom hrají moderní informační a komunikační (chytré) technologie. Stát by se tak měl více zamyslet nad podněty z území a systematicky přistoupit ke zlepšování života lidí s pomocí e-governmentu.

Výzva k podávání žádosti obcí o zařazení do projektu

6. prosince 2016

„Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení“ končí 6. ledna 2016. Projekt se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. V tomto procesu bude kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního a společenského života na venkově a na podporu hodnot a dědictví venkova. Cílem projektu je zpracovat 20 Programů rozvoje obce (dále jen „PRO“). V obcích zapojených do projektu budou zpracovány PRO dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU. Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje
venkova.

Nastavení implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova

6. prosince 2016

Michael Jettmar

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na workshop Nastavení implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova.

ZASEDALA POSLEDNÍ LETOŠNÍ RADA PRO EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

5. prosince 2016

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

5.12.2016: Dnes proběhlo v tomto roce poslední pravidelné jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla výkonná místopředsedkyně Rady Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj. Členové Rady projednali aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU.

Senátoři schválili zelenou naftu i pro živočišnou výrobu

5. prosince 2016

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Čeští zemědělci v živočišné výrobě budou moci žádat o vratku spotřební daně z pohonných hmot zpětně za celý rok 2016. Novelu zákona o spotřební dani, která se týká tzv. zelené nafty, schválili senátoři.

Seminář Chytré obce - hospodaření s vodou Ostrava

2. prosince 2016

SFŽP ČR představí možnosti, jak řešit např. domovní čistírny odpadních vod, opuštěné vrty nebo obnovu sídelní zeleně.
Místo konání: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, sál zastupitelstva
Doba konání: 5. 12. 2016 (9.30 - 14.00)

MŽP nabídne obcím 10 procent kofinancování na vypracování územních studií krajiny

2. prosince 2016

02.12.2016 - Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny 1 mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové náklady na jejich zpracování.

EVROPSKÉ FONDY SE TĚŽKO ZBAVUJÍ NEGATIVNÍ NÁLEPKY

1. prosince 2016

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

30.11.2016: Smysluplné čerpání evropských fondů je jednou z priorit každé z členských zemí EU. Desítky tisíc úspěšných projektů k pozitivnímu obrazu EU fondů bohužel nestačí. Také Česká republika se poučila z minulého období a jde cestou zjednodušování a transparentnosti. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj zapojilo do společného projektu s Transparency International ČR.

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

1. prosince 2016

Michael Jettmar

Logo:  k článku NS MAS

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

Největší podíl národní podpory Ministerstva zemědělství půjde v příštím roce do živočišné výroby

30. listopadu 2016

Michael Jettmar

Tisková zpráva – Vláda schválila dotační programy zemědělství pro rok 2017, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2,8 miliardy korun. Největší částka, celkem 1,9 miliardy, připadne odvětví živočišné výroby.

NÁVŠTĚVA PEDAGOGŮ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z HORNÍ BŘÍZY NA KOLÍNSKU

30. listopadu 2016

Michael Jettmar

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se v rámci Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín uskutečnila reciproční návštěva pedagogů z Masarykovy základní školy z Horní Břízy u Plzně, které navazovala na květnovou návštěvu pedagogů kolínských škol v Horní Bříze. Sedm pedagogů včetně vedení školy se přijelo podívat, jak učitelé kolínského regionu vyučují, jaké ve výuce používají metody a pomůcky a co nabízí svým žákům v rámci mimoškolních aktivit.

Říjnové ceny mléka

29. listopadu 2016

Michael Jettmar

Podle výsledků rezortního šetření u mlékáren je průměrná cena za mléko placená zemědělcům za měsíc říjen 2016 na úrovni 6,76 Kč/l. Nejnižší cena byla 6,40 Kč/l, nejvyšší pak 8,05 Kč/l.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS