Konferencí jsme se rozloučili s projektem CSS

26. února 2021

Michael Jettmar

Praha 26. února 2021, Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS) při Svazu měst a obcí ČR se 25. února 2021 rozloučil závěrečnou konferencí.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt navázal na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ a byl zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohly zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhala v období 1. 2. 2016 až 28. 2. 2021, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) pak od 1.7. 2016 do 31. 12. 2020.

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Projekt prověřoval možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území byly DSO, celkově se jich zapojilo 83 pokrývající územně celou ČR.

Hlavním cílem projektu prostřednictvím vytvoření CSS bylo dosáhnout:

zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.
„V posledních letech jsme na Svazu realizovali dva velké projekty zaměřené přímo na oblast meziobecní spolupráce a to jeden, který byl zaměřen spíše analyticky a druhý, který byl na základě jeho výstupů a zejména zájmu území již realizován s ryze praktickým zaměřením“, vysvětluje František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov a pokračuje, „Vycházíme z dobré praxe, kterou jsme se inspirovali v zahraničí, ať již jde o Francii, Rakousko, Německo nebo další státy s rozvinutou meziobecní spoluprací. Naším cílem bylo a je zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných obcemi občanům.“

„Oba projekty, jak Meziobecní spolupráci (MOS) tak i Centra společných služeb (CSS) jsme mohli realizovat díky finančním prostředkům EU v programu OPLZZ a OPZ za přispění státního rozpočtu České republiky“, doplňuje Antonín Lízner, vedoucí projektový manažer projektu CSS.

V rámci projektu byl zpracován a Svazem měst a obcí České republiky Ministerstvu vnitra do připomínkového řízení předložen návrh legislativní úpravy zákona o obcích, který by dobrovolným svazkům obcí s definovanou strukturou a zaměřením umožnil vykonávat kompetence, jež by na ně obce dobrovolně přenesly. Návrh vychází z reálných zkušeností získaných při realizaci projektu.

Bylo realizováno skoro 1700 projektů na bázi meziobecní spolupráce. Projekty byly nejrůznějšího charakteru (od velkých – Domov pro seniory za 132 mil. Kč. či svazkové zařízení pro předškolní vzdělávání, až po opravdu drobné), všechny však splňovaly základní atribut, že muselo jít vždy o projekt realizovaný společně více obcemi.

Spolupráce obcí v rámci DSO se osvědčila i při podpoře místní, lokální ekonomiky. Díky projektům zaměřeným na podporu meziobecní spolupráce byla v území vytvořena a z projektů podpořena řada pracovních pozic. Na těchto pozicích zaměstnané osoby pak byly odpovídajícím způsobem proškoleny a získaly tak vyšší kvalifikační předpoklady pro své uplatnění v budoucnosti.

V rámci projektu byly realizovány velmi úspěšně a pro zapojené obce i potřebně aktivity, které při jeho zahájení vůbec neexistovaly. Jedná se například o podporu obcí při realizaci kompetence Ochrana osobních údajů (GDPR) a v závěru projektu i spolupráce a podpora obcím a obyvatelům v nich žijícím v pandemické situaci související s epidemií COVID 19. Tady byla významně rozšířena spolupráce obcí a podstatně zaměřena i na uspokojování běžných denních sociálních potřeb obyvatel jednotlivých DSO.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS