Ekoregion Úhlava podporuje rozvoj vzdělávání na Klatovsku

8. února 2021

Michael Jettmar

Logo:  k článku CPKP

Již třetím školním rokem probíhají ve školách a školkách na Klatovsku zajímavé aktivity, jejichž cílem je podpořit vzdělávání v regionu. V rámci projektu, který má poměrně složitý název – Místní akční plán rozvoje vzdělávání zkráceně MAP, se setkávají zástupci škol a školských institucí, pedagogové, představitelé obcí i úřadů a společně s rodiči přemýšlí nad tím, jak zlepšit vzdělávání na Klatovsku. Do projektu je zapojena převážná většina základních a mateřských škol z Klatovska. Na jednotlivých aktivitách projektu se podílí i mnoho dalších subjektů jako např. Městská knihovna v Janovicích nad Úhlavou, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, DDM Klatovy a další.

Posilování vazby dětí na Klatovský region je jedna z priorit projektu, na které se na Klatovsku školy shodly a chtějí ji zajímavou formou řešit. Je to pochopitelné, protože problém odchodu mladých lidí za prací či vzděláním do velkých center, který je vidět ve všech regionech v ČR, je v klatovském příhraničí ještě umocněn blízkostí Německa. Je tedy nutné budovat u dětí a mladých lidí vztah k místu, kde se narodili a vyrůstají a motivovat je k tomu zde zůstat nebo se sem v dospělosti zase vracet. Ve spolupráci s Vlastivědným muzea Dr. Hostaše byly proto připraveny programy pro školy, které přibližují dětem historii i současnost klatovského regionu. Při vycházkách s odborníky z muzea poznávají školáci město Klatovy a jeho okolí z jiného úhlu pohledu, než je při hodinách dějepisu běžný. V minulém školním roce také proběhly ve většině škol projektové dny o středověké historii Klatovska, a životě lidí v něm, při kterých si děti vyzkoušely oblečení, zbraně i předměty běžné potřeby. „Tyto aktivity, které jsou v rámci projektu MAP realizovány, vycházejí z podnětů škol nebo jednotlivých pedagogů a je o ně mnohdy velký zájem,“ zdůrazňuje Jitka Babková, členka realizačního týmu projektu. „Ostatně, kdy se běžně podaří držet v ruce starou minci, anebo si vyzkoušet, co naši předkové běžně nosili.“ Ačkoliv tento školní rok podobným aktivitám příliš nepřál, již se připravují programy nové, tentokrát pro menší děti o regionálních pohádkách a pověstech a pro ty starší budou nové programy zaměřené na témata související s poválečným osidlováním pohraničí a železnou oponou.

Dalším tématem, které MAP řeší, je, jak napomoci k tomu, aby vzdělávání probíhalo moderní, zajímavou a zábavnou formou. Proto projekt školám například poskytuje sady knih současných dětských autorů, vybavení na pokusy pro výuku fyziky, ve spolupráci s DDM zajišťuje praktické workshopy zdravovědy, nebo setkání se spisovateli. Jednou z akcí, na kterou se sjeli žáci ze všech koutů Klatovska bylo například představení Úžasného divadla fyziky. Program plný vizuálně zajímavých fyzikálních a chemických pokusů si bez problémů získal pozornost všech dětí i dospělých v plném sálu Klatovského kina. Největší úspěch měl jednoznačně ohňový kolotoč – až 2 metry vysoká ohňová spirála, kterou lektoři na pódiu bravurně vytvořili. Některé děti si také vyzkoušely držet plamen na holé dlani a všichni se dozvěděli, proč se nemá hasit hořící olej vodou nebo mnoho dalších informací. „Cílem této akce bylo vzbudit v dětech zájem o přírodovědné předměty,“ řekla Gabriela Šindlerová, manažerka projektu MAP, „doufáme také, že představení pomůže fyzikářům k tomu, aby se pro děti tento často obávaný školní předmět stal lákavější.“

Ani mateřské školy na Klatovsku a jejich pedagogové nezůstávají stranou. Všechny mateřské školy, které měly zájem, byly vybaveny Klokanovým kufrem - sadou pomůcek k diagnostice dětí ve všech oblastech jeho vývoje od řeči, přes prostorovou představivost až k pohybovému vývoji. Paní učitelky zároveň měly možnost absolvovat dvoudenní kurz diagnostiky dítěte. Školky také díky projektu navštěvuje klinická logopedka a pracuje s dětmi, které to potřebují, nebo se děti setkávají nad dětskými knížkami s jejich autory a další.
Některé z aktivit s dětmi musely být v tomto školním roce zatím pozastaveny, ale některé pokračují a vzdělávání pedagogů a setkávání všech, které téma vzdělávání na Klatovsku zajímá, se přesunulo do on-line prostoru. Jak ale podotkla Gabriela Šindlerová, manažerka projektu MAP „Všem nám osobní setkávání chybí a těšíme se až se budeme moci vrátit k původně naplánovaným aktivitám“.
Podobné projekty, které jsou iniciovány Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a jsou financovány z Evropské unie, probíhají na území téměř celé ČR.

'Informace o projektu MAP Klatovy
'Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) pro území SO ORP Klatovy je realizován od 1. března 2019 do 31. prosince 2022 místní akční skupinou Ekoregion Úhlava, z.s. Partnerem projektu je Centrum pro komunitní práci západní Čechy.
Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zabývá se všemi oblastmi vzdělávání, tj. předškolním a základním vzděláváním, základním uměleckým vzděláváním, ale i vzděláváním volnočasovým a neformálním.
Cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé území, prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat konkrétní aktivity na území ORP.
Projekt je podpořen z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnosti a plánované akce v rámci projektu jsou dostupné na webu
https://ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy
a Facebooku
https://www.facebook.com/mapklatovy

Kontakty:
Ing. Gabriela Šindlerová, tel. 602 639 762, sindlerova@ekoregion-uhlava.cz
Jitka Babková, tel. 602 179 381, babkova@ekoregion-uhlava.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS