Cenu naděje pro živý venkov získala obec Vítonice

31. října 2019

Michael Jettmar

Nositelem ocenění Cena naděje pro živý venkov, kterou SMS ČR uděluje v rámci celostátní soutěže Vesnice roku, se staly Vítonice, malá obec ze Zlínského kraje.

Komise ocenila především činnost spolků v této obci. Ve Vítonicích, které mají 413 obyvatel, působí řada tradičních i nových spolků, které svými rozmanitými aktivitami významně přispívají k oživení tamějšího kulturního a společenského života.

Tradice spolkového života ve Vítonicích je přitom úctyhodně dlouhá. V roce 1893 vznikl nejstarší a nejpočetnější spolek - Sbor dobrovolných hasičů. Ve spolku působí osm rozhodčích pro Požární sport a Plamen. Mladí hasiči reprezentují obec v hasičských soutěžích nejen v regionu, ale i na celostátní úrovni a své zkušenosti předávají nejmenším hasičům. Každoročně pořádají okresní i okrskové soutěže, soutěže Středomoravského poháru aj. Důležitá a nezastupitelná je jejich pomoc při povodních a jiných kalamitních situacích. Dále se podílí na většině kulturních akcí v obci.

Členové mysliveckého sdružení udržují čistotu v extravilánu obce, starají se o zvěř, mysliveckou chatu se střelnicí, bažantnici a posedy. Se zajímavými přednáškami navštěvují místní ZŠ a MŠ. Předseda sdružení p. Miroslav Hlava velmi úspěšně reprezentuje obec v celostátních soutěžích s lovecky upotřebitelnými psy. Se členy Honebního společenstva pořádají pro děti pobyty na myslivecké chatě a učí je dovednostem v přírodě. K vrcholům společenské sezóny patří myslivecký ples.

Základní organizace zahrádkářského svazu Vítonice se i nadále rozrůstá o nové členy. Starají se o obecní zahrady a provozují zpracovnu ovoce – kromě moštování a sušení, také vaření povidel. Nejoblíbenější akcí, kterou pořádají je jarní slivkošt a podzimní výstava ovoce a zeleniny.

V obci ale působí i méně tradiční spolky. Motoros Vítonice se zcela vymyká dosud tradičním spolkům v obci a okolí, zavedli nový druh využívání volného času s nádechem adrenalinu. Nejatraktivnější je vyhlášený závod domácích malotraktorů. Neformálním sdružením jsou „Volejbalisté“, kteří pořádají Silvestr turistické výlety do Hostýnských hor a sportovní odpoledne. Záslužnou práci odvádí včelaři, nejen chovem včel, ale i přednáškami o jejich potřebě v našich zahradách. Neformální spolek žen, je činný na veškerém kulturním dění v obci, pomáhají s organizací i dodáním místních produktů např. pečiva, tradičních koláčků, cukroví, paštik a mnohé další. Členové honebního společenstva pořádají akce zaměřené na život v přírodě – stanování, stezky odvahy a poznávací vycházky po katastru Vítonic. Již třetím rokem se schází a úspěšně vystupuje sbor s repertoárem od duchovní hudby až po country a pop.

Všechny spolky, ať jsou již formální či ne, se podílí na společenském, kulturním a sportovním dění. Jejich historie sahá až do minulých století - i s těmi novými jsou jednoznačně přínosem pro spolkový život v obci a především zapojují děti a mládež, která pokračuje a rozvíjí v místní tradice. Tohoto si obec velmi cení, a proto výrazně podporuje jejich aktivity nejen finančně, materiálně, ale také spolupracuje na přípravě jednotlivých akcí nebo v jejich průběhu.

Myšlenka vzniku Ceny naděje pro živý venkov má kořeny již v období zrodu Sdružení místních samospráv ČR. Byla motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se zapojují do pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, péči o krajinný ráz venkova, regionální osvětu apod. Podmínky pro růst a existenci těchto aktivit spoluvytváří také obec samotná. Příznivé mikroklima pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost. Všechny tyto faktory jsou brány v potaz při finálním hodnocení. Cena naděje pro živý venkov je udělována v každém kraji vždy jedné obci. Hodnocení je prováděno bodově. Na základě bodového zisku je pak vybrán celkový vítěz, jemuž náleží finanční odměna ve výši 100 000 Kč.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS