Romové jako zdroj lidského kapitálu

16. srpna 2019

Jiří Pavlát

Logo:  k článku Intererg RARE

Dne 16. května 2019 se v Parlamentu Autonomní oblasti Vojvodina v Novim Sadu v Srbsku uskutečnila závěrečná konference projektu „Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu“ (zkr. RARE). Na konferenci byly partnerskými institucemi a organizacemi z Maďarska, České republiky, Slovenska, Rumunska, Srbska a Bulharska prezentovány zkušenosti z práce s cílovou skupinou a rovněž výsledky celého projektu.

Úvodní slovo konference přednesli Světlana Selakovičová, asistentka tajemníka Vojvodinského sekretariátu pro sociální politiku, demografii a rovnost pohlaví, a Miloš Nikolič, ředitelek Úřadu vlády pro začleňování Romů Autonomní oblasti Vojvodiny. Účastníky oslovili také Osman Balić ze Stálé konference romských občanských sdružení - Liga Romů (Srbsko) a Laszlo Moravcsik z maďarské charitativní služby Řádu maltézských rytířů. Metodiku hodnocení pilotních projektů realizovaných v rámci projektu představil Marton Csillag z Budapešťského institutu.

V průběhu konference byly zejména představeny zajímavé pilotní akce, které byly realizovány za účelem ověření mezisektorových inovativních modelů začleňování Romské menšiny na trh práce v Maďarsku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Výsledky pilotních akcí a využité metodiky jejich realizace byly prodiskutovány s účastníky konference.

Projekt RARE byl realizován v rámci Programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE. Cílem projektu RARE bylo posílit kapacity a spolupráci mezi aktéry, jejichž posláním je podpořit účast a zapojení Romů na trh práce, s cílem lepšího využití ekonomického potenciálu této menšiny. Romové jsou největší etnickou menšinou v Evropské unii a současně často patří mezi nejchudší obyvatele EU, čelí sociálnímu vyloučení, diskriminaci a nerovnému přístupu k zaměstnání, vzdělání, bydlení a zdraví. Většina z odhadovaných více než 5 milionů Romů žijících v Podunají dnes stále čelí nesnášenlivosti, diskriminaci a vyloučení z trhu práce. Projekt RARE definoval předpoklady účinné institucionální spolupráce, vypracoval a otestoval inovativní intervenční modely pro jejich začlenění na trh práce a vyvinul přesvědčivé ekonomické argumenty pro nezbytnost realizace tohoto přístupu, která je prospěšná jak pro Romskou menšinu, tak rovněž pro většinovou společnost.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS