O dotace z PRV se v Posázaví ucházejí tři projekty dohromady za 2,6 milionu korun

30. května 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Tři projekty o celkových způsobilých výdajích 2,6 milionu korun se ucházejí ve 3. výzvě o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV), kterou vyhlásila Místní akční skupina (MAS) Posázaví. S pomocí evropských peněz chtějí žadatelé modernizovat sociální zařízení v hostelu Bisport v Kácově, rekonstruovat objekt a chladírenskou technologii statku v Rudolticích a modernizovat prodejnu Řeznictví U Tintěrů v Jílovém u Prahy. O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodne Výběrová komise, musí je schválit Výkonný výbor a potvrdit Programový výbor MAS Posázaví. Potom budou doporučeny k registraci řídícímu orgánu, kterým je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Ve 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z PRV bylo připraveno k rozdělení ve třech Fichích (oblastech podpory) celkem 27 milionů korun. „Zájem je menší, protože žadatel musí mít na projekt při podání žádosti stavební povolení s nabytou právní moci, což je většinou problém. Pokud budeme vědět, že jsou v regionu připraveny další projekty, které by se o dotaci z PRV chtěly ucházet, a zájemci je s námi budou konzultovat, mohli bychom na podzim vyhlásit ještě jednu výzvu. V případě, že se alokované finanční prostředky nevyčerpají, převedeme je do takzvaného Článku 20 zaměřeného na podporu základních služeb a obnovy vesnic, který zahrnuje investice do mateřských a základních škol nebo kulturních a spolkových zařízení. Konečné slovo bude mít Výkonný výbor MAS Posázaví,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Ve Fichi (oblasti podpory) Agroturistika podala ve 3. výzvě žádost o podporu společnost Bisport Kácov s.r.o., která chce s pomocí dotace modernizovat nevyhovující sociální zařízení hostelu v Kácově. Projekt předpokládá kromě rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v objektu také přestavbu a zvětšení koupelen. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 363 249 Kč, z toho dotace může pokrýt 45 procent.

Do Fiche Podpora místních výrobců byly přihlášeny dva projekty. Jeden je zaměřen na rekonstrukci jednoho z objektů, včetně dodávky chlazení, hospodářského dvora v Rudolticích. Žadatel, zabývající se chovem masného skotu, tam předpokládá skladovat zpracované díly hovězího masa dovezené z jatek v půlích nebo čtvrtích. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 985 748 Kč, z nichž dotace může pokrýt polovinu.

Druhý žadatel o dotaci ve Fichi Podpora místních výrobců chce modernizovat prodejnu Řeznictví U Tintěrů v Jílovém u Prahy, což obnáší pořízení chladicích vitrín a agregátů pro prodej masa a masných výrobků z vlastního zpracovatelského provozu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1,261 milionu Kč, z toho dotace může uhradit 50 procent.

Na Fichi Agroturistika, která zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, bylo ve třetí výzvě alokováno 14 279 275 Kč. Fiche Lesy, voda, rekreace, do níž nebyl podán žádný projekt, měla dispozici 5 631 496 Kč. Ve Fichi Podpora místních výrobců bylo k rozdělení 7 090 673 Kč. Výzva se vztahovala na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Aktuální informace a dokumenty k výzvám jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081
Marie Škvorová, e-mail: skvorova@posazavi.com, tel.: 723 462 606

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS