MAS Posázaví vyhlásila 3. výzvu k předkládání žádostí o dotace z PRV

17. dubna 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Místní akční skupina Posázaví dnes vyhlásila třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020. Ve třech Fichích (oblastech podpory) je připraveno k rozdělení celkem 27 milionů korun. Žádosti o dotace se budou přijímat od 17. dubna do 27. května 2019. Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail zemanova@posazavi.com. MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů, které se chtějí ucházet o podporu v 3. výzvě PRV, a to v úterý 30. 4. 2019 od 13 hodin v Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově.

Na Fichi 7 (Agroturistika), která zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, je ve třetí výzvě alokováno 14 279 275 Kč. Fiche 8 (Lesy, voda, rekreace) má k dispozici 5 631 496 Kč. Ve Fichi 9 (Podpora místních výrobců) se bude rozdělovat 7 090 673Kč. Výzva se vztahuje na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady 50 milionů korun. V rámci programu, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.

Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun. Schválené oblasti podpory vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, loni v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel.: 723 881 081
Marie Škvorová, e-mail: skvorova@posazavi.com, tel.: 723 462 606,

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS