MAS Posázaví rozdělí z Operačního programu Zaměstnanost další dva miliony

20. března 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila třetí výzvu k předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Jsou na ni alokovány dva miliony korun. Oprávněnými žadateli mohou být osoby samostatně výdělečně činné a obchodní korporace. Žádosti o podporu budou přijímány do 31. května 2019 do 12:00.

Vyhlášená výzva vychází ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014–2020. Týká se aktivit zaměřených na zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Podporovány budou také projekty zaměřující se na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – tzv. integrační sociální podnik.

„Od schválení Strategie se situace na trhu práce v regionu výrazně zlepšila, a to i díky aktivitám Úřadu práce Benešov. Nezaměstnanost na Benešovsku se aktuálně pohybuje kolem 1,7 procenta a stále klesá. Neočekáváme proto velký zájem žadatelů o tuto výzvu, původně alokovanou částku 7 milionů korun jsme tedy snížili na dva miliony korun. Zbylých 5 milionů korun jsme převedli do druhé výzvy, kterou jsme vyhlásili na začátku března a v níž budou podpořeny projekty zaměřené na sociální a komunitní služby v obcích,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Ve třetí výzvě se o dotaci mohou ucházet projekty, které mají minimální výši celkových způsobilých výdajů 1 000 000 korun a maximální výší celkových způsobilých výdajů 2 000 000 korun. Evropský podíl z nich pokryje 85 procent, zbytek uhradí žadatel. Ten musí projekt realizovat do 31. 12. 2022.

Podporovány budou aktivity realizované na území MAS Posázaví, které mimo jiné povedou k vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, jimiž jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby ve výkonu trestu nebo po jeho skončení, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby pečující o malé děti nebo osoby ohrožené vícenásobnými riziky. Projekty ucházející se o dotaci mohou být zaměřeny také na vzdělávání zaměstnanců či marketing sociálního podniku

Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020, Programový rámec Zaměstnanost.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun. Schválené oblasti podpory vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD), kterou odsouhlasilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel.: 723 881 081
Marie Škvorová, e-mail: skvorova@posazavi.com, tel.: 723 462 606

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS