MAS Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z IROP

28. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je na ně alokováno dohromady 31 276 150 Kč. Žádosti budou přijímány od 28. listopadu do 31. prosince 2018 do 12.00 hodin.

„Ke každé výzvě budeme pořádat dva semináře pro žadatele, jeden bude zaměřený na konzultaci projektových záměrů, druhý na seznámení s výzvou a s administrativními náležitostmi žádosti. Zájemcům o dotaci nabízíme také možnost individuálních konzultací, je ale nutné, aby se ozvali v dostatečném předstihu,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Aktuální informace zájemci získají na tel.: 723 881 081 nebo na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020.

MAS Posázaví už vyhlásila z IROP dvě výzvy o celkové alokaci 44 585 180 Kč. Třetí výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP nazvaná „MAS Posázaví – IROP – Cesta za vzděláváním“ je zaměřena na investice do infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a je na ni alokováno 9 316 310 Kč. Celkové způsobilé výdaje se mohou pohybovat od 500 000 Kč do 9 316 310 Kč. Mezi typy podporovaných projektů patří mimo jiné přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben nebo pořízení kompenzačních pomůcek. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb apod. Žádat o dotaci mohou obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení.

Čtvrtá výzva s názvem „MAS Posázaví – IROP – Sociální podnikání“ je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Je na ni alokováno 5 989 040 Kč, celkové způsobilé výdaje se mohou pohybovat od 500 000 Kč do 5 000 000 Kč. Podpora je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok, uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, osoby, které opustily výkon trestu nebo zařízení pro výkon ústavní či ochranné péče nebo osoby se zdravotním postižením. Žádat o dotaci mohou osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

V rámci páté výzvy nazvané „MAS Posázaví 5 – IROP – Komunitní centra“, na niž je alokováno 15 970 800 Kč, bude podporován rozvoj komunitních center. Může se žádat o podporu na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center, nákup pozemků, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb nebo vybavení pro zajištění provozu zařízení. Celkové způsobilé výdaje se mohou pohybovat od 500 000 Kč do 15 970 800 Kč. O podporu mohou žádat obce a jimi zřizované a zakládané organizace, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Schválené oblasti podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, loni v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS