Místní akční plán rozvoje vzdělávání II nabízí programy pro žáky i pedagogy

5. září 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Exkurze, besedy, přednášky a semináře pro žáky i pedagogy nabízí Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP), který pro školy z území Obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov realizuje společnost Posázaví o.p.s. Projekt s náklady kolem 12 milionů korun získal podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přihlásilo se do něj 42 mateřských, základních a základních uměleckých škol. Realizovat se bude v následujících čtyřech letech.

MAP II navazuje na MAP I, který byl schválen po téměř dvou letech loni v listopadu, a to včetně investičních priorit, tedy seznamu veškerých plánovaných projektů školských zařízení v ORP Benešov. Zařazení do tohoto seznamu opravňuje projekty ucházet se o dotaci z evropských a národních zdrojů. Seznam není uzavřený, potřeby škol v regionu se každého půl roku průběžně aktualizují. Vedle analytické části má MAP II také část implementační – projektovou, jejíž realizace byla nyní zahájena. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: Inovaci, Komunikaci a Děti a region. Nabídku konkrétních projektů sestaví pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých škol.

„MAP I se věnoval hlavně analýze situace a potřeb škol. Teď jsme se posunuli o kousek dál, MAP II už je o konkrétních projektech určených školám, které budou financovány ze zdrojů tohoto projektu. Školy díky nim mohou rozvíjet oblasti vzdělávání, které si samy vyberou,“ uvedla manažerka MAP II Jana Čechová. „Čeká nás obrovské množství práce v rámci pracovních skupin, jednat budeme jednotlivě s každou školou zvlášť. To je pro projekt důležité,“ dodala.

Na aktivní zapojení se těší například Základní škola a Mateřská škola Chotýšany. Její ředitelka Daniela Bukovská uvedla, že připravují spoustu aktivit, které stojí hodně peněz. „Budeme moc rádi, když se nám díky tomuto projektu trošku finančně uleví,“ dodala. Už třeba ví, jaký program by vybrala pro mateřskou školu, žáky základní školy by zase poslala na exkurzi do Huti František v Sázavě nebo Vodního světa v Hulicích. „Plánujeme to už dlouho, ale zatím na to nebyly peníze, takže tohle je příjemná forma, která by nám pomohla, budeme v rámci MAP II určitě spolupracovat,“ uvedla Daniela Bukovská.

Také starosta Teplýšovic Josef Škvor věří, že zapojení do projektu bude pro jejich školu přínosné. „Má to logiku, MAP II by měl vyburcovat nejen školy, ale i jejich zřizovatele ke spolupráci. Když udělají takovou skupinu, určitě z toho vzejde něco smysluplného,“ řekl.

Klíčovými projekty MAP II budou série seminářů, jejichž témata se budou upřesňovat na základě výstupů pracovních skupin a poptávky ředitelů a pedagogů škol. Mezi navrženými jsou mimo jiné Technologie ve výuce, Waldorfská pedagogika, Improvizace ve škole, Roboti ve výuce, Komunikace škola a rodina, Jak diskutovat ve třídě, Chování žáků, Výchova bez poražených, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Angličtina a jak na ni, Výuka matematiky podle dr. Hejného nebo Zážitkové čtení pro předškolní děti. Na přípravě seminářů se bude spolupracovat s Informačním centrem o vzdělávání EDUin.

Projekt počítá i s letními školami pro pedagogy. Letní školou se rozumí intenzivní týdenní sebevzdělávací pobyt, který by byl zaměřen například na čtenářskou a matematickou gramotnost či cizí jazyky. Dalšími tématy může být Nenásilná komunikace jako efektivní nástroj komunikace s žáky i rodiči, Emoční inteligence – aneb jak zvládat náročné situace, Hodnoty a jak s nimi pracovat.

Zábavně edukativní pořady pro mateřské školy a základní školy by byly mimo jiné na téma Komiksová expedice pro začínající čtenáře, kutilský kroužek pro předškolní vzdělávání, Vynálezci a vynálezy, Fenomén YouTube, Dobrodružná matematika, Listopad 1989, Moje kariéra v Posázaví, Digitální technologie, Řemesla, tradice a regionální identita Posázaví, Komunikace v cizích jazycích, Řemesla a tvůrčí schopnosti.

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání. Informace o projektu, připravovaných aktivitách a událostech, ale také zkušenosti místních aktérů jsou prezentovány na www.leader.posazavi.com a na facebookových stránkách MAPujeme vzdělávání Posázaví.

Posázaví o.p.s. animuje potřeby území v oblasti vzdělávání už dva roky. Připravované projekty by proto mohly mít dlouhodobější dopad – MAP II se bude realizovat až do roku 2022, což koresponduje také s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD) na období 2014–2020.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS