MAS Posázaví rozdělí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

30. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání. Je na ni alokováno 27,9 milionu korun. Žádosti o podporu budou přijímány od 30. dubna 2018 od 12:00 do 14. června 2018 do 12:00.

„Výzva byla vyhlášena pro Fichi (oblast podpory) 2 Vzdělávání a je určena pro předškolní a základní vzdělávání. Očekáváme hodně projektů, takže předpokládáme velkou soutěž. Rádi bychom podpořili všechny, protože si uvědomujeme, že investovat do vzdělávání je nutné,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Projektové záměry ucházející se o dotaci musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP), který ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov realizuje společnost Posázaví o.p.s. Jeho součástí je seznam veškerých plánovaných projektů zdejších školských zařízení, a to včetně investičních priorit. Seznam není uzavřený, potřeby škol v regionu se průběžně aktualizují.

O dotace v této výzvě se mohou ucházet zařízení péče o děti do 3 let, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč, maximální výše je 10 milionů korun, dotace pokryje 95 procent. Projekty budou realizovány do 31. prosince 2020.

Mezi typy podporovaných projektů patří investice do infrastruktury pro předškolní vzdělávání vedoucí k navýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do 3 let věku v denním režimu nebo spolků zajišťujících péči o děti do 3 let. V případě základních škol se jedná o investice do infrastruktury ve vazbě na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy či technické a řemeslné obory, budování bezbariérovosti škol a také případně rozšíření kapacit kmenových učeben v sociálně vyloučených lokalitách.

Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020, Programový rámec IROP.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Schválené oblasti podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS