Posázavští starostové hovořili o ochraně dat, rychlém internetu i dotacích

13. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Obecná nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), „rychlý“ internet ve Středočeském kraji i Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD) 2018/2019 byly na programu Shromáždění starostů, které pořádala 8. března společnost Posázaví o.p.s. Zúčastnili se ho zástupci 27 obcí, měst a svazků obcí ležících v působnosti Místní akční skupiny Posázaví.

Miroslava Sobková z legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR (SMO) informovala o úpravě nakládání s osobními údaji (GDPR), která vstoupí v platnost 25. května. Doporučila obcím v první řadě udělat revizi osobních údajů, které spravují. Varovala je před přehnanými nabídkami komerčních subjektů. SMO podle ní malým obcím, které jsou jeho členy, s revizí osobních údajů pomáhá. Upozornila obce, že jsou povinny zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, vést záznamy o zpracování osobních údajů, hlásit porušení jejich zabezpečení a dokládat soulad s GDPR. V otázce sankcí za porušení GDPR Miroslava Sobková informovala o tom, že SMO prosazuje tzv. rakouskou cestu, kdy se na orgány veřejné správy sankce nevztahují, nebo chce docílit toho, aby byly sankce pro orgány veřejné správy nižší.

Ředitelka Středočeského inovačního centra (SIC) Rut Bízková hovořila o budoucnosti tzv. rychlého internetu. Obce by podle ní měly na základě Zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (194/2017 Sb.) budovat tyto sítě ve veřejném zájmu. Podle SIC by měl být Středočeský kraj do roku 2030 vybaven ICT infrastrukturou, která by umožnila podnikání založené na rychlém přenosu dat a práci z domova a která by zajistila bezpečné a spolehlivé služby pro obyvatelstvo. Významným strategickým nástrojem pak v této souvislosti budou cloudová uložiště, která usnadňují zálohování dat a jejich sdílení, stát by se měl proto zasadit o to, aby se zakládala na území Evropské unie, apelovala Rut Bízková.

Další část programu byla věnována aktivitám společnosti Posázaví o.p.s. Její ředitelka Bohunka Zemanová informovala o schválené finanční podpoře Posázaví o.p.s. ze strany obcí, která letos zatím činí 2 835 690 Kč. Z celkového počtu 70 obcí na území MAS Posázaví společnost podpořilo 32 obcí, 12 obcí o tom bude teprve jednat a 26 obcí ji finančně nepodpoří. „Loni obce daly Posázaví o.p.s. 2 635 717 Kč. Podařilo se nám i díky tomu rozhýbat projektové aktivity směřující k rozvoji regionu. Manažeři Posázaví o.p.s. se podíleli na přípravě projektových žádostí za 139 milionů Kč, z toho byly donátory vybrány k realizaci projekty s dotací ve výši 108 milionů Kč. U mnoha dalších projektů měst a obcí působili naši manažeři jako supervizoři nebo jako gestoři veřejných zakázek,“ připomněla Bohunka Zemanová.

Starostové se seznámili také s aktuálním stavem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD) 2018/2019. V rámci Programu rozvoje venkova, z nějž bude v regionu rozděleno 57 milionů korun, byla vypsána první výzva k předkládání žádostí o dotace, druhá výzva bude vyhlášena ještě letos. Připravuje se také výzva z Operačního programu Zaměstnanost, kde je pro Posázaví alokováno přes 14 milionů korun, a z Integrovaného regionálního operačního programu, v němž se bude v regionu rozdělovat 105 milionů korun.

Hovořilo se také o společných projektech posázavských obcí. Posázaví o.p.s. je koordinátorem přípravy stavby vodovodu v trase připravované dálnice D3, který by mohl zásobovat vodou až 20 000 obyvatel. Dalším společným projektem je Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy, která má navrhnout opatření k zadržování vody v krajině realizované co nejvýše na vodních tocích. Posázaví o.p.s. koordinuje také Místní akční plán vzdělávání II, který cílí na pedagogy i žáky – jeho součástí budou semináře, letní školy pro učitele i zábavně edukativní pořady pro mateřské školy a základní školy. V polovině února byla podána žádost o podporu MAP II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, náklady se odhadují na 13 270 656 korun, realizovat by se mohl začít v druhé polovině roku 2018.

Dalšími tématy setkání starostů byl cestovní ruch v Posázaví nebo propagace a prezentace regionu.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS