Jaká je budoucnost obecně závazných vyhlášek podle MV

22. prosince 2017

Michael Jettmar

V kostce přinášíme aktuální informace k současnosti a budoucnosti právní úpravy obecně závazných vyhlášek obcí vyplývající z nedávného semináře. Nejvíce diskutovaným tématem je regulace veřejného pořádku.

Deset let po vydání tzv. jirkovského nálezu Ústavním soudem ČR, který v jistém smyslu znamenal významnou změnu pro možnosti obcí při tvorbě a vydávání obecně závazných vyhlášek, proběhl na půdě Ministerstva vnitra seminář k oblasti obecně závazných vyhlášek ve veřejném pořádku obcí. V průběhu akce zaznělo, že v následujícím období je nutné diskutovat možnost přípravy legislativního návrhu, který povede k vytvoření systému s přehledem uplatňovaných obecních právních předpisů v českých obcích.

Seminář o obecně závazných vyhláškách (OZV) v oblasti veřejného pořádku obcí se uskutečnil v úterý 12. prosince. V rámci jeho programu vystoupili čelní stakeholdeři v čele s ředitelkou odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Marií Kostruhovou. V programu byly diskutovány výhody a nevýhody úprav veřejného pořádku pomocí OZV a nejčastější chyby, s kterými se MF setkává v rámci své dozorové úlohy.

Každý rok vznikne nebo je upraveno několik tisíc OZV vydaných samosprávami. Z toho se cca 1 200 OZV vztahuje k oblasti veřejného pořádku (podle § 10 zákona o obcích) a z nich Ministerstvo vnitra shledá cca 250 – 300 OZV (cca 25% – 30 %) v rozporu se zákonem. K posouzení Ústavním soudem ČR se v minulých letech dostaly max. 2 OZV vyhlášky za rok.

Podle posouzení Ministerstva vnitra je OZV v České republice nadužíváno. Zároveň často dochází k „lavinám“ vydávání OZV vyhlášek po úpravě některého zákona. V posledních letech toto lze vysledovat v oblasti úpravy dodržování nočního klidu a pořádání akcí v obci nebo v oblasti hluku a úpravy používání hlučných zařízení (sekačky, míchačky apod.) o víkendech a státních svátcích.

Jako hlavní problém se při vydávání OZV v oblasti veřejného pořádku ukazuje dodržení obecného principu proporcionality. V praxi je při tvorbě OZV nutné posuzovat, zda se má vyhláška vztahovat např. na všechna veřejná prostranství, nebo jen na vybrané území obce apod. K dalším chybám patří „kopírování“ OZV sousedních obcí, co do obsahu nebo upravované oblasti. Obecně závaznou vyhlášku je nutné vždy přizpůsobit své obci, katastrálnímu území, popř. charakteristikám obce. K problematice vydávání OZV v oblasti veřejného pořádku vydalo MV také metodiku, která je dostupná zde: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Povinností obce je zaslat vydanou obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra. Praxe je ale taková, že tuto povinnost si ne každá obec plní. Zároveň se ukazuje, že nejen občané, ale v mnoha případech i zastupitelé konkrétní obce a někdy i zástupci obecních či městských policií nevědí, které OZV v jejich obci platí. Proto MV uvažuje nad zpracováním legislativního návrhu, který by zavedl systém evidující vydané OZV. Evidence by sloužila jako statistika vydaných OZV a konkrétních upravených oblasti; jako informační zdroj pro jednotlivé aktéry v této agendě, a zároveň by usnadnila dozor MV nad vydáváním OZV obcemi. Z toho důvodu MV uvažuje, že by podmínila platnost OZV jejím zasláním do výše zmíněného systému.

Nakonec si musí zastupitelstvo vždy zvážit, zda bude OZV prakticky vymahatelná. A to především v případě, kdy v obci není obecní policie, ani obecní strážník, popř. státní policie, která může také řešit přestupky proti OZV v obci, má dlouhý dojezdový čas. Tato úvaha má ale vést spíše k závěru, zda je vydání OZV skutečně nutné, nebo ne. Nelze říci, že v případě složitějších cest vymáhání pravidel, raději nebudeme nastavovat pravidla žádná.

Sdružení místních samospráv by chtělo poděkovat všem zástupcům samospráv, kteří poskytli informace k oblasti úpravy veřejného pořádku OZV k prezentování naší zástupkyní na výše uvedeném semináři.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS