Ministr zemědělství Jurečka stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2017

20. října 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2017 sazby přímých plateb. Mimořádně budou letos také vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Jde o sazbu jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) ve výši 3 377,73 Kč na hektar, sazbu platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1 853,35 Kč na hektar a sazbu platby pro mladé zemědělce ve výši 844,43 Kč na hektar.

Vzhledem k nepříznivému průběhu počasí v první polovině letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím čelit i nepříznivé finanční situaci v některých sektorech zemědělské výroby, využije Česká republika možnosti poskytnout vyšší zálohy na SAPS.

„Díky tomu, že jsme se včas a s pádnými argumenty připojili k iniciativě Španělska a Portugalska k dopadům sucha, získali čeští zemědělci spolu s dalšími sedmi státy Evropské unie možnost čerpat zálohy na přímé platby až do výše 70 procent,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Součástí vícesložkového modelu financování přímých plateb je i dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) pro tzv. citlivé komodity.

Ministr zemědělství schválil následující sazby pro jednotlivé citlivé komodity, jejichž prostřednictvím bude čerpána celková roční obálka ve výši necelých 3,3 mld. Kč.

Sektor
Sazby
(Kč/jednotka)
Škrobové brambory
13 743,06
Chmel
15 965,20
Ovoce velmi vysoká pracnost
12 932,59
Ovoce vysoká pracnost
7 940,85
Zelenina velmi vysoká pracnost
11 462,28
Zelenina vysoká pracnost
4 083,80
Konzumní brambory
4 776,85
Cukrová řepa
6 540,43
Bílkovinné plodiny
2 989,64
Masná telata
8 560,25
Dojnice
3 597,20
Ovce a kozy
3 402,87

Z národních zdrojů pak evropské platby doplňují přechodné vnitrostátní podpory (PVP) poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. Přechodné vnitrostátní podpory jsou vypláceny jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu. Sazby pro tyto platby budou známy během listopadu.

Všechny z uvedených dotací bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. První zálohy přímých plateb mohou žadatelé očekávat již začátkem listopadu.

SAPS (jednotná platba na plochu) je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, travního porostu, vinice, chmelnice, ovocného sadu či jiné kultury, která je vedená v Evidenci půdy. Poskytnutí SAPS je mimo jiné podmíněno řádným obhospodařováním půdy, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

Greening (povinné ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé plochy vyčleněné pro tzv. ekologický zájem např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd.

Mladý zemědělec je podpora zemědělců do 40 let. Maximální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, která čelí určitým obtížím a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Zároveň může být vyplácena pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce.

Citlivé sektory – do citlivých sektorů v ČR byly zařazeny brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní brambory, cukrová řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, sektor mléka a pasené ovce a kozy.

Přechodná vnitrostátní podpora (PVP) je plně hrazena z rozpočtu ČR. Slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS