VÝZVA MPSV

6. ledna 2017

Michael Jettmar

V PROGRAMU ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 - 2020

Cíle programu jsou následující:

Cíl 1 - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb
Cíl 2 - Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb
Cíl 3 - Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence
Cíl 4 - Podpora mobility
Cíl 5 - Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb
Cíl 6 - Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče
Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.

Okruh oprávněných žadatelů: výčet oprávněných žadatelů je taxativní.

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Obecně prospěšná společnost založená v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Církev a náboženská společnost registrovaná dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a její účelová zařízení evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech

Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Sociální družstvo založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Obchodní společnost s ručením omezením a akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Oprávněným žadatelem není

Příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem
Organizační složka státu a státní příspěvková organizace

'''Poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče'

D'alší informace jsou na stránkách MPSV.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS