Národní konference Venkov 2016 20. - 21. října 2016

26. září 2016

Logo:  k článku SPOV

Spolek pro obnovu venkova České republiky s podporou Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s partnery - Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí Místních akčních skupin ČR a Asociací soukromého zemědělství ČR organizuje ve dnech 20. - 21.
října t.r. již tradičně každoroční Národní konferenci VENKOV 2016, tentokráte v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka.

Aktuální informace o konferenci najdete na http://www.konferencevenkov.cz/; přihlásit se můžete on-line na http://www.konferencevenkov.cz/prihlaska/. Vložné bude s ohledem na podporu MZe sníženo jen na náklady spojené s ubytováním, které se vypočtou po vyplnění přihlášky.
V části konference budou samostatně jednáno v 5 workshopech. Vám bude pravděpodobně nejbližší workshop č. 2 Svoboda – duchovní oblast, v němž bude položen důraz na rodinu, etickou výchovu, prorodinné a umělecké vzdělávání a finanční gramotnost na základních školách, mládež a sociální vyloučení.
Pro malý časový prostor jsme předem nezařadili referáty k sociální oblasti v celé šíři včetně např. problematiky seniorů. To ale neznamená, že se této problematiky nedotkneme. Rádi bychom se ale soustředili na tradiční rodinu a základní školu, na jejichž dobrém fungování všechny ostatní segmenty této oblasti závisí.
Uvítám proto, když se konference VENKOV 2016 a workshopu č. 2 účastníte.
Na konferenci na základě diskuse u kulatých stolů v 2. části workshopů budeme také "hlasovat" o 12 prioritách rozvoje venkova. Jsme přesvědčeni, že největší priority dnes leží právě v duchovní oblasti a jmenovitě ve funkční, nejlépe vícedětné, rodině. I proto budeme rádi, když na konferenci upozorníte např. i přeposláním této pozvánky na další organizace nebo i jednotlivce, působící na venkově, které tento názor sdílejí.
Manifest Evropského venkovského parlamentu, na něž má jednání konference také navázat a který pro informaci rovněž připojuji v příloze, zdůrazňuje nezastupitelnou roli malých měst při rozvoji venkova. V místní úrovni dnes půjde zejména o posilování spolupráce obcí a neziskového sektoru ve venkovských obcích a městech do 25 tis.
obyvatel (které mohou podle bruselských kritérií spolupracovat v rámci místních akčních skupin a jejich prostřednictvím se podílet i na finanční podpoře EU) v sociální oblasti.
Možná Vás zaujmou i další referáty v plénu konference nebo i jiné workshopy a kulaté stoly.
Ze všech těchto důvodů a také proto, že konference a v jejím rámci organizovaná exkurze vždy přinese řadu nových poznatků a kontaktů si Vás na ni dovoluji co nejsrdečněji pozvat.
I když tradiční účast na konferenci se pohybuje kolem 300 účastníků, doporučuji Vám přihlásit se na výše uvedené webové adrese co nejdříve, sama návštěva historického města Litoměřice a připravené exkurze budou jistě stát za to.

V úctě
Ing. arch. Jan Florian
místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS