Obec Lešany dokončila stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod za téměř 100 milionů korun

8. února 2016

Jaroslava Tůmová

Foto k článku Obec Lešany dokončila stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod za téměř 100 milionů korun

Obec Lešany dokončila stavbu téměř 11 kilometrů nové kanalizace a čistírny odpadních vod s kapacitou až 980 ekvivalentních obyvatel. Do zkušebního provozu budou uvedeny 3. března 2016. Investice za bezmála 100 milionů korun výrazně přispěla ke zlepšení životního prostředí.

Obec na ni dostala dotaci z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V rámci dokončovacích prací pak Středočeský kraj přispěl na nový živičný povrch státní komunikace.

O stavbu kanalizace usiloval starosta František Vrkoslav se zastupiteli téměř čtyři volební období. Jejich cílem bylo zařadit Lešany mezi moderní obce a přispět k významnému zlepšení životního prostředí pro občany i budoucí generace. „Vybudovali jsme splaškovou kanalizaci, včetně veřejných částí podružných řadů až na hranice soukromých pozemků k nemovitostem občanů i podnikatelským subjektům. Obec od občanů za připojení na kanalizaci nebude vybírat žádné poplatky, pokud se připojí do termínu schváleného zastupitelstvem,“ řekl starosta František Vrkoslav.

Příprava tak velkého projektu nebyla pro obec lehkým úkolem. Práce na projektu „Technická infrastruktura – kanalizace, ČOV, vodovody, komunikace“ začala v roce 2005 v rámci Svazku obcí Týnecko, jehož součástí Lešany byly. Svazek tehdy podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Firma HYDROPROJEKT CZ, a. s. následně zpracovala projekt pro stavební povolení, jehož součástí byly projekty jednotlivých obcí svazku. Společný projekt svazku se realizoval pouze v Týnci nad Sázavou. Lešany proto nechaly v roce 2012 vypracovat samostatný projekt, na jehož základě pak požádaly o dotaci. Po obdržení rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP obec zadala vypracování podrobnější projektové dokumentace vítězi výběrového řízení firmě Sweco Hydroprojekt, a. s. Pozemkový úřad ale kvůli restituci církevního majetku zamítl vydání několika pozemků dotčených stavbou. Byly mezi nimi pozemky pod plánovanou čistírnou odpadních vod, čerpací stanicí i některými kanalizačními stokami. Vyřešení tohoto problému znamenalo posunutí zahájení prací na výstavbě o jeden rok, termín dokončení stavby, tedy konec roku 2015, se s ohledem na dotaci musel dodržet. Podstatně se také navýšila cena realizace projektu a tyto vícenáklady musela zaplatit obec ze svých zdrojů.

V původním projektu, na který bylo zažádáno o dotaci, byly uznatelné způsobilé náklady stanoveny ve výši 75 712 000 Kč. U nich činila podpora z Operačního programu Životní prostředí 90 %, tedy 68 140 000 Kč včetně rezervy. Z toho 64 355 000 Kč (85 %) šlo z ERDF/FS a 3 785 000 (5 %) ze SFŽP. Ostatní náklady nesla obec Lešany. Stavba byla po mnoha měsících usilovné práce celého týmu odborných pracovníků a starosty obce zahájena 4. srpna 2014 a zhotovitel dílo dokončil a předal obci 12. listopadu 2015. Do běžného provozu bude stavba uvedena po kolaudaci, která musí proběhnout do 30. srpna letošního roku.

Stavbu ve veřejné soutěži vyhrála firma POHL cz, a. s. Technický dozor díla prováděla firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Projekt zpracovala a autorský dozor prováděla Sweco Hydroprojekt, a. s. Žádost o dotaci a následnou administraci projektu se SFŽP zajišťovala Milena Šťastná.

„Realizace projektu byla velmi obtížná s ohledem na hloubku výkopů, která v některých částech dosahovala více než čtyř metrů, a to ve velmi tvrdém žulovém podloží. Firma proto musela při hloubení velké části trasy použít trhací práce malého rozsahu a v některých případech i jiné šetrné formy rozpojování hornin s ohledem na nemovitosti stojící v těsné blízkosti kanalizačních řadů. To vyžadovalo speciální povolení a spoustu administrativy navíc,“ popsal starosta. Pro obec to znamenalo vystavit 11 změnových listů, které musel schválit SFŽP. Vznikly kvůli tomu další nemalé vícenáklady. Obec se je snažila snížit například tím, že nechala velkou část výkopové zeminy skladovat na svých pozemcích. I přesto vícenáklady nakonec přesáhly tři miliony korun.

Celkové náklady stavby s ohledem na vynucené změny projektu činily 95 092 537 Kč bez DPH. Obec proto podala žádost na SFŽP o navýšení dotace, kterou ministr životního prostředí Richard Brabec schválil 16. prosince 2015 ve výši 4 050 615 Kč. „Obec Lešany si tohoto rozhodnutí velmi váží, jelikož bylo pro obec stěžejní, a pomůže tak ke stabilitě jejího rozpočtu v příštích letech. Aby obec dostála svým závazkům vůči zhotoviteli díla, byla nucena uzavřít v roce 2014 úvěr ve výši 10 milionů Kč, který pro ni díky navýšení dotace nebude takovou zátěží,“ dodal starosta.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS