Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

8. ledna 2013

Daniel Leon

Foto k článku Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

Na 26.2.2013 je plánována realizace konference, která v podstatě ukončí realizaci projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb ve standardech kvality a strategickém plánování.

Původní myšlenka a v podstatě i zásadní důvod pro samotnou realizaci projektu byla skutečnost, že poskytovatelé sociálních služeb mimo centra velkých měst mají stále problémy se zaváděním standardů kvality. Při osobních rozhovorech s vedoucími pracovníky těchto zařízení jsme se utvrzovali v tom, že bude potřeba problematiku standardů kvality dále konzultovat, protože jejich samotné uplatňování v praxi nebylo vždy vnímáno správně a i samotný entuziasmus při jejich zavádění byl spíše upozaděn před jinými aktuálními úkoly, které byly v rámci provozu organizací řešeny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že poskytovatelům nabídneme možnost individuálně konzultovat vybrané standardy a napomáhat při jejich výkladu a uplatňování v praxi.
Individuální konzultace jsme zvolili pro poskytovatele záměrně především z toho důvodu, že mnoho poskytovatelů v minulosti procházelo vzděláváním (většinou skupinového charakteru), kdy často jejich výsledkem bylo, že jednotliví zástupci organizací získali základní přehled smyslu a významu jednotlivých standardů, nicméně často postrádali praktické rady a doporučení, jak se chovat přímo v jejich zařízení a jak konkrétně modifikovat jednotlivá doporučení získaná na školeních. Individuální konzultace pomáhají zaměstnancům poskytovatele klást zcela konkrétní dotazy týkající se jejich zařízení a konzultované standardy tak získávají reálnou podobu snadněji uchopitelnou pro všechny zúčastněné.
Samotný rozsah poskytovaných informací v průběhu individuálních konzultací byl různý a často se liší dle charakteru poskytovaných služeb, úrovně zpracování relevantní dokumentace a i samotného pracovního nasazení zaměstnanců. Ve většině případů byly na základě vstupního auditu (kterým samotná spolupráce s každým poskytovatelem zapojeným do projektu byla vždy zahájena) určeny oblasti, které byly v rámci konzultací dále podrobně probírány a doplňovány o chybějící nebo nesprávně uvedené postupy, způsoby řešení situací, apod. Na závěr celé spolupráce byla provedena i tzv. cvičná inspekce nad vybranými standardy, která měla za úkol přiblížit techniky a metody skutečných inspekcí prováděné relevantními orgány.
V rámci celkového hodnocení projektu je nutné poukázat zejména na jednu důležitou skutečnost, která je však obecně známá (a možná i proto je mnohdy podceňovaná). Klíčem k úspěšnému zavedení a funkčnímu používání standardů kvality je, aby je všichni zaměstnanci vnímali jako nástroj pro skutečně odborné a kvalitní poskytování služeb pro jejich klienty a nikoliv jako další zátěž, která jen komplikuje jejich dosavadní práci a snažení. Dlužno dodat, že tento leitmotiv byl po celou dobu i cílem našeho snažení u všech poskytovatelů sociálních služeb, se kterými jsme v rámci tohoto projektu spolupracovali.
Projekt „Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace“ je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Bližší informace k projektu a plánované konferenci je možno nalézt na webových stránkách organizátora konference Centra pro komunitní práci - www.cpkp.cz. S dotazy či podněty se obracejte na Daniela Leóna (e-mail: daniel.leon@cpkp.cz), resp. Tomáše Chovance (e-mail: tomas.chovanec@cpkpc.z).

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS