Kreativní demokratická škola je cestou k aktivnímu občanství

3. února 2012

Ida Kaiserová

Foto k článku Kreativní demokratická škola je cestou k aktivnímu občanství

Nezisková organizace Centrum pro komunitní práci – západní Čechy a občanské sdružení Gemini společně realizovaly v období duben 2010 – listopad 2011 projekt Kreativní demokratická škola, financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem projektu bylo přenést zkušenosti s komunitním plánováním do oblasti školního vzdělávání.

„Realizace projektu umožnila žákům prezentovat svoje názory, setkat se s lidmi, kteří v obci rozhodují o realizaci akcí (zastupitelé, vedoucí stavebního úřadu, technické služby města...). Museli se také rozhodnout, který z projektů je reálné realizovat, zda a pro koho v obci může být přínosem, jak zajistit prostředky a případné zařazení akce v rámci rozpočtu města. Zkusili si obhajovat svůj názor, vystupovat před veřejností, reagovat na námitky občanů, hledali možnosti, jak ovlivnit veřejné mínění, jak získat podporu pro svůj projekt. Projekt považuji za přínosný jak pro žáky, tak pro pedagogy, i když na naší škole vše záviselo na Mgr. Jitce Suché. Určitě uvítáme i možnost další spolupráce.“
Jaroslav Šobr, ředitel ZŠ Staňkov, která se zapojila do projektu Kreativní demokratická škola

Nezisková organizace Centrum pro komunitní práci – západní Čechy a občanské sdružení Gemini společně realizovaly v období duben 2010 – listopad 2011 projekt Kreativní demokratická škola, financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem projektu bylo přenést zkušenosti s komunitním plánováním do oblasti školního vzdělávání.
Spolu s oběma neziskovými organizacemi se do projektu zapojilo také pět partnerských škol: ZŠ Domažlice Komenského 17, Masarykova ZŠ Kdyně, ZŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Velhartice a Gymnázium Blovice.

Co je komunitní plánování?
Myšlenky uplatňované v realizaci projektu jsou odvozeny od principů komunitního plánování jako jedné z forem demokratického rozhodování. Komunita je společenství lidí, kteří mají vazby k sobě navzájem a také k místu, kde společně žijí. Řadu otázek spojených s kvalitou života musí komunita řešit společně, může je společně plánovat a nacházet tak všeobecně uspokojivá řešení.
Činnosti, které vypadají na první pohled jako vzájemně nesouvisející – na jedné straně komunitní plánování na straně druhé vzdělávací proces na základních školách – mají ve skutečnosti mnoho společného. Jsme přesvědčení o tom, že postoje, které vedou k reálně demokratickému jednání, se u každého člověka vytvářejí již v dětském věku a škola je tedy ideálním prostředím k jejich správnému formování.

Jak učit komunitnímu plánování ve škole?
Principy komunitního plánování ve školách byly zařazeny do tzv. průřezového tématu Výchova demokratického občana. Učitelé ve svých třídách připravovali během celého školního roku 2010/2011 projektové vyučování, které mělo čtyři hlavní etapy.

Popis jednotlivých fází projektu:

1. Výběr třídních radních a trénink dovedností
V první fázi (trvající zhruba 3 měsíce) došlo k volbě a proškolení třídních radních, k seznámení s projektem a přípravě klimatu třídy na realizaci hry. Děti procvičovaly své komunikační dovednosti, učily se respektu k názorům ostatních, zaměřovaly se na dění kolem sebe. Spolu s učitelem se začaly bavit o problémech, které trápí místní komunitu (ať už jí myslely svou školu nebo celou obec) nebo o nápadech na to, co by mohlo život v jejich místě nějakým způsobem zlepšit.

2. Vizionáři (simulační hra)
Takto připravené vstoupily děti spolu s učiteli do další fáze – projektového dne, v němž byla realizována hra Vizionáři, která simuluje proces komunitního plánování. Děti se rozdělily do menších pracovních skupin a snažily se najít takový problém týkající se obce či školy, který považují za podstatný, ale také za realizovatelný. Poté zpracovaly malou prezentaci, pomocí níž zvolený problém představily ostatním. Celá třída následně hlasovala o tom, který problém a prezentace se zdá být jako nejvhodnější k budoucímu řešení. Návrh, který zvítězil, se stal podkladem pro další období projektu.

3. Kampaň
V dalších měsících se děti spolu s pedagogy věnovaly sběru informací o svém problému a také o možnostech jeho řešení. Pro lepší představu – v jedné ze tříd se děti rozhodly zaměřit na problém chátrajícího veřejného koupaliště na místním rybníku. V této fázi projektu sbíraly materiál o tom, jak rybník - koupaliště vypadá dnes, jak je zanedbané. Snažily se pojmenovat všechny kroky nutné k jeho revitalizaci jako je oprava kabinek, posekání trávníku, vyčištění pláže a dále najít dobrovolníky, kteří by jim s opravami pomohli (tatínky a místní podnikatele). Při rozpracování projektového záměru žáci neopomínali ani jeho propagaci v obci – prostřednictvím ankety mezi občany zjišťovali jejich zájem o řešení daného problému – a také informovali veřejnost o svém konání prostřednictvím článků v novinách či vyvěšených plakátů.

4. Občanský den
V závěru školního roku uspořádala každá ze zapojených škol tzv. Občanský den. Hlavním smyslem pořádání Občanského dne bylo seznámení veřejnosti s celoroční prací žáků prostřednictvím prezentace jejich návrhu řešení problému místní komunity. Samotná akce byla koncipována jako den otevřených dveří. Prostor školy byl věnován prezentaci jednotlivých třídních projektů – byly zde vystaveny materiály a podklady, které v průběhu celého roku vznikaly. Žáci postupně představovali své třídní projekty a snažili se co nejvíce zaujmout diváky a přesvědčit je o důležitosti své myšlenky. Občanské dny byly přizpůsobeny velikosti školy a počtu zapojených tříd – podle toho byly pak organizovány ve velkém (Městské kulturní středisko) či menším prostoru (školní třídy). Diváci měli možnost shlédnout všechny prezentace, položit žákům doplňující dotazy a poté hlasovat pro nejlepší návrh. Z každé školy tak na závěr vyplynul vítězný projekt, který postoupil do krajského kola.

'''Příkladem jednoho z vítězných projektů byl nápad otevřít v areálu školy letní kino:
Vítězný projekt: Kino Řev'''
Studenti tercie by chtěli zlepšit kulturní stránku města v letních měsících, poskytnout občanům další možnost zajímavého trávení volného času a vytvořit možnosti pro prázdninové brigádníky. K těmto účelům by sloužil provoz letního kina, které studenti nazvali Kino Řev. To by se řídilo heslem „Z našeho kina budete řvát smíchy“. Další zajímavý přínos projektu vyplynul z jednání s promítací společností - peníze ze vstupného lze použít na dobročinné účely. Studenti se při přípravách zaměřili na výběr vhodné lokality, zajištění zázemí a občerstvení, pohodlných laviček, tisk vstupenek, úklid prostoru a samozřejmě na co nejlepší propagaci. Mnoho činností spojených s provozem kina by obstarali samotní studenti či jejich rodinní příslušníci, na promítání filmů by si pak pronajali profesionály.

Závěrečná konference
Vítězné třídní projekty se staly podkladem pro vytvoření putovní výstavy, která byla představena na všech zapojených školách a následně na závěrečné konferenci v listopadu roku 2011. Proběhla zde také veřejná prezentace třídních projektů samotnými žáky a jejich hodnocení odbornou komisí. Komise posoudila aktuálnost, originalitu a realizovatelnost přednesených návrhů a následně vybrala celkového vítěze – děti ze základní školy Velhartice, které přijely s návrhem na revitalizaci koupaliště na rybníku Bušek. Za odměnu se týden na to vypravili na výlet do Prahy, kde navštívili v budově Senátu ČR senátorku svého volebního obvodu JUDr. Jiřinu Ripplovou.

Přínosy projektu
Podstatná očekávání, se kterými jsme do projektu vstupovali, byla zapojit žáky do procesu komunitního plánování, otevřít jejich mysl vnímání problémů obce, které se jich bezprostředně týkají, a posílit jejich občanské postoje tak, aby byli odhodláni tyto problémy aktivně řešit.

Účast na Občanských dnech nás všechny společně přesvědčila o tom, že projekt měl smysl. Děti, informované a zanícené při prezentacích, obhajovaly zájmy a potřeby svých komunit. Jejich přímost, s jakou pojmenovávaly problémy a snažily se hledat řešení, byla věrohodná a strhující. Několikrát jsme zažili, jak děti dovedly před politiky velmi přesně pojmenovat podstatu problému. V jejich výkladu se spojilo dětské nadšení a kompetence získané během školního roku díky trpělivosti a úsilí jejich pedagogů.

Po skončení projektu jsme se s potěšením dozvídali, že několik projektů skutečně bylo či bude zrealizováno. Žáci i učitelé tak dostali pozitivní zpětnou vazbu a ocenění svého úsilí. Doufáme, že náš projekt nezapadne a stane se inspirací pro další školy a učitele, kteří se prostřednictvím něj s chutí pustí do rozšiřování dětských i vlastních obzorů.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS