Krkonošská výzva 2012

3. února 2012

Dagmar Palátková

Foto k článku Krkonošská výzva 2012

Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše, obcí centrálních východních i západních Krkonoš a Správy KRNAP ustavili společný pracovní tým, jehož cílem je připravit zadání pro analýzu rozvojových možností širšího regionu Krkonoš a následně zpracovat Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše i Krkonošský integrovaný plán rozvoje (KIPR), zacílený na region národního parku a jeho ochranného pásma. Do čela pracovní skupiny byl zvolen Jan Sobotka, předseda Krkonoš - svazku měst a obcí a zároveň starosta Vrchlabí, jeho zástupcem Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP.

„Turismus byl a je zdrojem výdělku velkého procenta našich obyvatel. Krkonoše však pozvolna, ne vlastní vinou, cestovní ruch opouští. S ohledem na celoevropskou situaci musíme i nadále, a v co nejširší míře, zachovat prostor pro dobrou zaměstnanost a udržet slušný život našich obyvatel. Hledáme způsoby, jak propojit rozdílné zájmy jednotlivých měst a obcí. Obsah našich vizí diskutujeme s lidmi, kteří v území žijí. Nechceme tvořit analýzy a strategie obecně platných teoretických výstupů a závěrů,“ otevřel téma Jan Sobotka.

Do konce roku 2012 by měl vzniknout strategický dokument pod názvem Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše. Jedná se o analýzu stavu věcí, která bude prvním stupněm pro Krkonošský integrovaný plán rozvoje. Členové pracovní skupiny regionálního rozvoje ví, co chtějí, proto již nyní společně pojmenovali priority, které naformulovali do tzv. „Krkonošské výzvy 2012“.

„Krkonošská výzva 2012“ - motiv i pro politické strany

Valná hromada Svazku Krkonoše – sdružení jednačtyřiceti měst a obcí - na svém prosincovém jednání „Krkonošskou výzvu 2012“ schválila.

„Krkonošská výzva 2012“ je společným prohlášením členských obcí Svazku, kde shrnují svoje priority pro další rozvoj regionu našich nejvyšších hor, a obracejí se s nimi na politické subjekty, kandidující v krajských volbách 2012 v Královéhradeckém i Libereckém kraji, současné krajské reprezentace, ale i příslušná resortní ministerstva.

„Nadešel čas,“ připomněl Jan Sobotka, „kdy musíme jasně stanovit priority pro nadcházející rozpočtové období Evropské unie. Krkonošské obce i Správa Krkonošského národního parku se na tom chtějí aktivně podílet a být včas připraveny.

„Krkonošská výzva 2012“ se opírá o běžné potřeby života. Je to nejenom trh práce, resp. pracovní příležitosti, ale i možnosti vzdělání, cestovní ruch a infrastruktura, solidní příjezdové a spojovací silnice, zemědělství a zdravotnictví, a to vše se zaměřením na ochranu přírody – respektováním jedinečného bohatství Krkonošského národního parku.

Jsou v zásadě formulovány do tří základních pilířů: je třeba uspokojit potřeby trvale žijících obyvatel (tzn. potřeba práce a výdělku), návštěvníků (tzn. infrastruktura pro cestovní ruch) a ochrana přírody (aby oba předchozí pilíře – zaměstnanost i turismus, mohly být naplňovány v rámci trvale udržitelného rozvoje). Do celkového rámce zapadá i formulovaná „VIZE 2050“. Jedním z jejich v obsahu zakotvených podstatných pilířů je, že chceme ve svém území maximálně samosprávně rozhodovat. Souvisí to s tím, že chceme dobře pracovat pro Krkonoše. Proto se snažíme předpřipravit a následně zapojit i kandidující politické subjekty, působící v samosprávách na našem území. A to je pro nás průlomové. Vidíme v tom nejlepší možnost řízeného regionálního rozvoje v Krkonoších,“ uzavřel Jan Sobotka.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS